Skip to main content
logo

Våra riktlinjer om sponsring

Allmänt

Genom sponsring vill vi stärka och profilera vårt varumärke och skapa en positiv bild av företaget och vår kommun. Vi vill skapa och vårda goda relationer till såväl hyresgäster och kommuninvånare som till våra medarbetare. Sponsringen ska gynna våra hyresgäster och medarbetares sociala och kulturella liv och därmed bidra till ökat kvarboende och attrahera nya hyresgäster. 

Vår sponsring baseras på ett avtal och riktar sig till lokala föreningar och arrangemang i Sollefteå kommun inom bland annat kultur, miljö, idrott och samhälle, främst med inriktning mot barn- och ungdomsverksamhet. Sponsring är ett samarbete mellan två parter och det ska finnas en tydlig motprestation för att vi ska bevilja sponsring. Det innebär att vi erbjuder ett ekonomiskt stöd då vi eller vår kommun kan synas i ett positivt sammanhang och med en tydlig exponering. 


Omfattning

Vi sponsrar föreningar i Sollefteås kommun som bedriver en lokalt förankrad verksamhet och har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet. Vi har också som ambition att stödja enstaka samhälls- eller kulturevenemang som syftar till att främja samhällsutvecklingen i kommunen.


Avgränsningar

Vi sponsrar inte verksamhet som kan anses vara kontroversiell, riskbetonad eller som har politiskt eller religiöst budskap. Inte heller verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller på annat vis integritetskränkande för någon individ.


Hur vi sponsrar

  • Ansökan om sponsring ska ske skriftligt – ansökan görs på vår hemsida.
  • Vi ger inte rena bidrag, utan kräver konkreta motprestationer från den sponsrade.
  • Vi ingår skriftliga samarbetsavtal med dem vi sponsrar.
  • Den sponsrade åtar sig att lämna återkoppling kring hur sponsormedlen använts och vilken nytta Solatum haft av avtalet.
  • Om den sponsrade parten eller dess medlemmar eller andra närstående aktörer agerat på ett sätt som är olagligt, oetiskt eller på annat sätt olämpligt äger Solatum rätt att omedelbart säga upp avtalet.
  • Ansökan ska vara oss tillhanda senast sista oktober, svar till er sker under december månad.