Skip to main content
logo

Radon

Radon är en ädelgas som bildas när radium sönderfaller. Radium finns naturligt i marken och när radon bildas kan gasen ta sig upp till markytan och in i våra byggnader. När radon i sin tur sönderfaller bildas radondöttrar som är radioaktiva metallatomer och är i gasform som varken syns eller luktar. Radon kan finnas i både mark, vatten och luft.

I så gott som alla småhus och lägenheter eller lokaler med markkontakt finns risken att radonhalten är förhöjd. Detsamma gäller byggnader som innehåller blå lättbetong. Radonhalten varierar dels under dygnet, dels under året. Variationerna beror bland annat på temperatur, vindförhållanden och ventilation.

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att radonmätning sker i ett visst urval av lägenheter för att få en bild av radonsituationen i fastigheten.  Vanligaste metoden för att mäta radon i inomhusluften är att använda spårfilmsdosor, vilket är små mätdosor med en diameter på 6 cm. Mätningarna pågår minst två månader.

Radonmätningar fortlöper i våra bostadshus.

 

GRÄNS- OCH RIKTVÄRDEN FÖR RADONGASHALTER

Högsta tillåtna radongashalten, som den beräknas enligt metodbeskrivning utgiven av Strålsäkerhetsmyndigheten:

200 Bq/m³ Högsta radonhalt i nya byggnader. BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2015:3 (BBR 22, 6:23).

200 Bq/m³ Riktvärde för bostäder, förskolor, skolor och andra allmänna lokaler enl. folkhälsomyndigheten.

200 Bq/m³ Nivågränsvärde för arbetsplatser ovan jord. AFS 2015:7.

 

ÅTGÄRDER MOT RADON

Omfattning och typ av åtgärder beror på om radonet kommer från marken eller byggnadsmaterialet (blåbetong). Där det har visat sig att vi har förhöjda värden pågår utredning och åtgärder vidtas. Information om lämpliga åtgärder finns i ”Radonboken befintliga byggnader”, utgiven december 2014 och ”Radonboken nya byggnader” (T6:2004).

För råd eller information om åtgärder kan Ni vända Er till oss på Solatum Hus&Hem eller miljö-och hälsoskyddskontoret/byggnadsnämnden på kommunen.