Skip to main content
logo

Hyrespolicy

Riktlinjer för godkännande av hyresgäst

Dess riktlinjer finns i syfte att säkerställa att sökande av lägenhet kan uppfylla sina skyldigheter gentemot Solatum Hus&Hem AB (Solatum) som hyresvärd. Utgångspunkten är att varje ärende prövas individuellt varvid särskilda omständigheter som finnas i ett enskilt ärende beaktas.

Det är Solatum Hus&Hem AB som avgör om en sökande godkänns som hyresgäst.

Ekonomi

För godkännande krävs det att den sökande har tillräcklig inkomst som skall stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå. Den sammanlagda bruttoinkomsten (inkomst före skatt) ska uppgå till lägst tre gånger årshyran för den aktuella lägenheten. För ålderspensionärer accepteras två gånger årshyran. För lägenheter med ungdomsrabatt (gäller sökanden med ålder upp till 25 år) gäller en gång årshyran men kompletterande borgen kan erfordras.

Som inkomst räknas inkomst av eget arbete, inkomst av kapital, studiebidrag, ekonomiskt bistånd (socialbidrag), bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsbidrag, A-kassa eller motsvarande.

Om den sökandens sammanlagda inkomster inte står i proportion till den aktuella hyresnivån kan den sökande, i undantagsfall, godkännas om borgensförbindelse med godtagbar borgensman tecknas. Vid prövning av om borgensmannen är godtagbar skall beaktas att inkomster och tillgångar finns så att borgensmannen dels klarar sin egen ekonomi och dels betala uteblivna hyror för hyresgästen.

Referenser från tidigare boende

Om den sökande tidigare innehaft förstahandskontrakt krävs goda boendereferenser, vilket innebär att den sökande ska ha betalat hyra i tid och har inte varit störande de senaste 12 månaderna samt skött sin lägenhet. Har den sökande blivit avhyst på grund av hyresskuld kan han/hon prövas som hyresgäst tidigast ett år efter att det tidigare hyresavtalet upphört. Eventuell hyresskuld som finns skall vara betald innan prövning kan ske. Har den sökande blivit avhyst på grund av störningar i boendet kan prövning ske tidigast tre år efter att det tidigare hyresförhållandet upphört. Är det frågan om intern flyttning kan Solatum aktivt söka referenser bland den sökandens tidigare grannar.

Kreditvärdighet

Om den sökande har betalningsanmärkningar eller skulder sker en individuell prövning om han/hon trots detta kan godkännas som hyresgäst. Vid denna prövning beaktas särskilt antalet betalningsanmärkningar samt ålder på dessa. Betalningsanmärkningar eller skulder relaterade till tidigare boende medför avslag att bli hyresgäst.

Medsökande

Medsökande är den som avser att bo tillsammans med den sökande. Hyresavtal tecknas med den huvudsökande men den gemensamma inkomsten kan läggas till grund för godkännande. Eventuell överlåtelse av hyresavtal regleras av hyreslagen, sambolagen och äktenskapsbalken.

 

 

Kompletterande regler vid särskilda behov

Med hänsyn till befintliga hyresgäster i fastigheten och området kan det behövas att i enstaka fal göra kompletteringar till kraven ovan. Eventuella kompletteringar till kraven ska i sådant fall framgå av lägenhetsannonsen. Exempel på sådan komplettering kan vara att antalet hushållsmedlemmar begränsas eller förbud mot att ha husdjur i bostaden.

Vid särskilda omständigheter kan Solatum besluta om avsteg från dessa riktlinjer.

 

Riktlinjer för uthyrning av lägenhet

Det krävs att den sökande är myndig.

För att kunna registrera sig måste den sökande vara en fysisk person. Annars har vi rätten att ta bort personen som sökande.

För att noteras som bostadssökande hos Solatum Hus&Hem AB (Solatum) krävs det att man är registrerad i Solatums marknadssystem genom hemsidan. Information om turordning och kö finns att läsa på hemsidan. Köplacering räknas utifrån antalet dagar man har varit registrerad i kösystemet. En dag ger en poäng.

En myndig person som inflyttar till Sollefteå kommun för ett lönearbete inom kommunen, kan per inskrivnings-datumet tillgodoräkna 500 kö-startpoäng under 2017. Antalet startpoäng beslutas för ett kalenderår i sänder och kan komma att variera allt efter uthyrningsläget och kösituationen till Solatums lägenheter. För att startpoäng kan erhållas skall den sökande på egen begäran till Solatum styrka dels befintlig adress där sökanden är inskriven, dels intyga om ett lönearbete inom Solleftå kommun. Solatum förbehåller sig rätten att pröva om skäl föreligger för att inte erbjuda startpoäng.

Vid särskild intresseanmälan om en specifik lägenhet tar Solatum kreditupplysning på den sökande och medsökande. Gällande kreditvärdighet läs under våra riktlinjer för att bli godkänt som hyresgäst.

Solatum kontaktar den sökandes referenser om tidigare boende.

Den sökande bereds tillfälle för visning av lägenheten.

Varje hyresgäst ges information om gällande ordningsregler, tvättstuga, sophantering, kabel-tv, bredband mm senast i samband med kontraktsskrivning.

Första hyra ska vara betald innan inflyttning sker om inte annat överenskommits med Solatum.

Vid särskilda omständigheter kan Solatum besluta om avsteg från dessa riktlinjer.

 

Vi välkomnar Er intresseanmälan till nytt boende i vårt bestånd och vi hoppas på en bra och långvarig hyresrelation framöver.

Styrelsen / VD